Učenci z učnimi težavami so po Zakonu o osnovni šoli (12. člen) učenci, ki brez prilagoditev metod in oblik dela pri pouku težko dosegajo standarde znanja. Šola tem učencem prilagodi metode in oblike dela pri pouku ter jim omogoča vključitev v dopolnilni pouk in druge oblike individualne in skupinske pomoči.

Učne težave so lahko splošne ali specifične in se razprostirajo od lažjih do težjih. Nekateri učenci imajo samo splošne učne težave, nekateri le specifične, mnogi pa imajo učne težave obeh vrst.

Učencem z učnimi težavami nudimo pomoč in podporo v skladu s petstopenjskim modelom pomoči:

  1. pomoč učitelja pri pouku (skupnem in nivojskem), dopolnilnem pouku ter v okviru podaljšanega bivanja;
  2. pomoč šolske svetovalne službe;
  3. dodatna individualna in skupinska pomoč;
  4. mnenje in pomoč zunanje strokovne ustanove;
  5. program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo.