Na podlagi Zakona o preprečevanju nasilja v družini, ki velja od leta 2008, in v skladu s Pravilnikom o obravnavi nasilja v družini za VIZ sta vrtec in šola dolžna prijaviti vsak sum nasilja nad otrokom.

V Zakonu so opredeljene naslednje oblike nasilja:

Fizično nasilje je vsaka uporaba fizične sile, ki družinskemu članu povzroči bolečino, strah ali ponižanje, ne glede na to, ali so nastale poškodbe. – ZPND, 2. odstavek 3. člena.

Spolno nasilje so ravnanja s spolno vsebino, ki jim družinski član nasprotuje, je vanje prisiljen ali zaradi svoje stopnje razvoja ne razume njihovega pomena. – ZPND, 3. odstavek 3. člena.

Psihično nasilje so ravnanja, s katerimi povzročitelj nasilja pri družinskem članu povzroči strah, ponižanje, občutek manjvrednosti, ogroženosti in druge duševne stiske. – ZPND, 4. odstavek 3. člena.

Ekonomsko nasilje je neupravičeno nadzorovanje ali omejevanje družinskega člana pri razpolaganju z dohodki oziroma upravljanju s premoženjem, s katerim družinski član samostojno razpolaga oziroma upravlja, ali neupravičeno omejevanje razpolaganja oziroma upravljanja s skupnim premoženjem družinskih članov. – ZPND, 5. odstavek 3. člena.

Zanemarjanje je oblika nasilja, kadar oseba opušča dolžno skrb za družinskega člana, ki jo potrebuje zaradi bolezni, invalidnosti, starosti ali drugih osebnih okoliščin. – ZPND, 6. odstavek 3. člena.

Otrok je žrtev nasilja tudi, če ni neposredno izpostavljen nasilnim dejanjem, ampak je prisoten pri izvajanju nasilja nad drugim družinskim članom, in če živi v okolju, kjer en družinski član izvaja takšno nasilje nad drugim družinskim članom. – ZPND, 2. odstavek 4. člena.