Ustanovitelj šole je Mestna občina Kranj.

Najvišji ORGAN UPRAVLJANJA je SVET ŠOLE, ki ga sestavljajo trije predstavniki ustanovitelja (Lea Cahunek, Barbara Gunčar, Nežka Zupan), trije predstavniki staršev (Tina Kokalj, Jožica Belehar, Damjana Kocjanc Fajfar) in pet predstavnikov delavcev šole (Marko Popit, Tomi Tomšič, Klavdija Debelak, Rebeka Zupanec in Polona Kavčič).

Za organizirano sodelovanje staršev in šole deluje SVET STARŠEV, ki ga sestavlja po en predstavnik vsakega oddelka. Na prvem roditeljskem sestanku starši izvolijo svojega predstavnika v svet staršev.

STROKOVNI ORGANI šole so: učiteljski zbor šole, oddelčni učiteljski zbor, strokovni aktivi, razredniki.