Ustanovitelj šole je Mestna občina Kranj.

Najvišji ORGAN UPRAVLJANJA je SVET ŠOLE, ki ga sestavljajo trije predstavniki ustanovitelja (Jure Kristan, dr. Neven Polajnar in Ana Štromajer), trije predstavniki staršev (Tina Kokalj, Miha Štucin in Slavica Okorn) ter pet predstavnikov delavcev šole (Tomi Tomšič, Klavdija Debelak, Rebeka Zupanec, Polona Kavčič in Petra Kalan).

Za organizirano sodelovanje staršev in šole deluje SVET STARŠEV, ki ga sestavlja po en predstavnik vsakega oddelka. Na prvem roditeljskem sestanku starši izvolijo svojega predstavnika v svet staršev.

STROKOVNI ORGANI šole so: učiteljski zbor šole, oddelčni učiteljski zbor, strokovni aktivi in razredniki.