Dodatna strokovna pomoč nudimo otrokom s posebnimi potrebami, ki so bili po Zakonu o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami usmerjeni v izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo.

Dodatna strokovna pomoč se lahko izvaja kot:

 • pomoč za premagovanje primanjkljajev, ovir oziroma motenj,
 • učna pomoč ali
 • svetovalna storitev.

Dodatna strokovna pomoč se izvaja glede na vrsto in stopnjo primanjkljajev, ovir oziroma motenj individualno ali skupinsko v oddelku ali izven oddelka. Dodatna strokovna pomoč se izvaja v času pouka, v dogovoru z učencem in starši tudi v času izven pouka. Obseg, oblika ter izvajalec dodatne strokovne pomoči se določi z odločbo o usmeritvi, podrobneje pa se način izvajanja dodatne strokovne pomoči opredeli z individualiziranim programom.

Kdo so otroci s posebnimi potrebami?

Po Zakonu o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (2. člen) so to:

 • otroci z motnjami v duševnem razvoju,
 • slepi in slabovidni otroci oziroma otroci z okvaro vidne funkcije,
 • gluhi in naglušni otroci,
 • otroci z govorno-jezikovnimi motnjami,
 • gibalno ovirani otroci,
 • dolgotrajno bolni otroci,
 • otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja,
 • otroci z avtističnimi motnjami,
 • otroci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami,

ki potrebujejo prilagojeno izvajanje programov vzgoje in izobraževanja z dodatno strokovno pomočjo ali prilagojene programe vzgoje in izobraževanja oziroma posebne programe vzgoje in izobraževanja.

Postopek usmerjanja otrok s posebnimi potrebami

Postopek usmerjanja otroka s posebnimi potrebami se začne s pisno zahtevo staršev. Uvedbo postopka lahko predlaga tudi vzgojno-izobraževalni oziroma socialnovarstveni zavod, kadar oceni, da je to potrebno, o čemer mora obvestiti starše. Pisna zahteva za začetek postopka usmerjanja se vloži na območni enoti Zavoda RS za šolstvo.

Vložnik zahteve mora pisni zahtevi za usmerjanje priložiti vso strokovno dokumentacijo, ki jo je mogoče pridobiti na podlagi že opravljenih obravnav otroka, in poročilo vrtca, šole ali zavoda, ki ga otrok obiskuje. Za strokovno dokumentacijo štejejo: zdravstvena, psihološka, specialno pedagoška, socialna in druga poročila. Del strokovne dokumentacije je tudi zapis pogovora z otrokom o postopku usmerjanja, razen če tega zaradi njegove starosti ali sposobnosti razumevanja okoliščin ni mogoče opraviti.

Na podlagi strokovnega mnenja komisije za usmerjanje Zavod RS za šolstvo izda odločbo o usmeritvi otroka s posebnimi potrebami v ustrezni program vzgoje in izobraževanja ali pa se z odločbo ugotovi, da usmeritev ni potrebna.

Če se otroka s posebnimi potrebami usmeri, se z odločbo opredeli: vzgojno-izobraževalne potrebe otroka, program vzgoje in izobraževanja, vrtec, šola ali zavod, datum vključitve, dodatna strokovna pomoč, prilagoditve opreme, prostora in izvajanja, dodelitev spremljevalca in druge pravice.

Zoper odločbo o usmeritvi lahko starši v 15 dneh vložijo pritožbo, in sicer pisno ali ustno na območni enoti Zavoda RS za šolstvo. Če se starši na odločbo ne pritožijo, so otroka dolžni vključiti v program in ustanovo, v katero je usmerjen z odločbo. Šola oz. zavod, v katerega mora biti otrok v sladu z odločbo o usmeritvi vključen, mora otroka s posebnimi potrebami sprejeti in v 30 dneh zanj pripraviti individualiziran program vzgoje in izobraževanja.

Vloga Zahteva za uvedbo postopka usmerjanja:

https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=2189