Nadarjeni učenci so po Zakonu o osnovni šoli (11. člen) učenci, ki izkazujejo visoko nadpovprečne sposobnosti mišljenja ali izjemne dosežke na posameznih učnih področjih, v umetnosti ali športu. Šola tem učencem zagotavlja ustrezne pogoje za vzgojo in izobraževanje tako, da jim prilagodi vsebine, metode in oblike dela ter jim omogoči vključitev v dodatni pouk, druge oblike individualne in skupinske pomoči ter druge oblike dela.

Odkrivanje nadarjenih učencev poteka v treh fazah:

 • evidentiranje (Poteka na osnovi različnih kriterijev brez testiranj ali uporabe posebnih ocenjevalnih pripomočkov. Predlagani kriteriji: učni uspeh, dosežki, učiteljevo mnenje, tekmovanja, hobiji, mnenje šolske svetovalne službe.)
 • identifikacija (Zajema poglobljeno in podrobnejšo obravnavo evidentiranih učencev in vključuje oceno učiteljev, test sposobnosti in test ustvarjalnosti.)
 • seznanitev in mnenje staršev (Svetovalna služba skupaj z razrednikom seznani starše, da je bil njihov otrok spoznan za nadarjenega in pridobi njihovo mnenje o otroku.)

Delo z nadarjenimi učenci vključuje:

 • notranjo diferenciacijo,
 • fleksibilno diferenciacijo,
 • dodatni pouk,
 • izbirne predmete,
 • interesne dejavnosti,
 • pripravo za udeležbo na tekmovanjih,
 • seminarske naloge,
 • raziskovalne naloge,
 • možnost osebnega svetovanja učencem in staršem,
 • svetovanje pri izbiri poklica.