Za organizirano sodelovanje staršev in šole deluje SVET STARŠEV, ki ga sestavlja po en predstavnik vsakega oddelka. Na prvem roditeljskem sestanku starši izvolijo svojega predstavnika v svet staršev.

Poslovnik sveta staršev

***

ZAPISNIKI SEJ SVETA STARŠEV 

Maj 2019

Marec 2019

September 2018

Junij 2018

Februar 2018

September 2017