Svetovalne delavke ob sodelovanju ostalih pedagoških delavcev, staršev, učencev, vodstva in zunanjih institucij sodelujejo pri reševanju pedagoških, psiholoških, vzgojnih in socialnih problemov. Sodelujejo pri poklicnih odločitvah učencev, svetujejo učencem, ki imajo učne težave in z njimi izvajajo učno pomoč, vodijo delo z nadarjenimi učenci ter se vključujejo v preventivne dejavnosti, ki bodo pripomogle k izboljšanju šolske klime in reda.

Svetovalne delavke so: defektologinja Neža Zelinka, pedagoginja Jasna Korenjak in zunanji sodelavki Nadja Plestenjak in Claudia Demšar Babnik.

 

PREPREČEVANJE NASILJA V DRUŽINI

Na podlagi Zakona o preprečevanju nasilja v družini, ki velja od leta 2008, in v skladu s Pravilnikom o obravnavi nasilja v družini za VIZ sta vrtec in šola dolžna prijaviti vsak sum nasilja nad otrokom.

V Zakonu so opredeljene naslednje oblike nasilja:

– Fizično nasilje je vsaka uporaba fizične sile, ki družinskemu članu povzroči bolečino, strah ali ponižanje, ne glede na to, ali so nastale poškodbe. – ZPND, 2. odstavek 3. člena.

– Spolno nasilje so ravnanja s spolno vsebino, ki jim družinski član nasprotuje, je vanje prisiljen ali zaradi svoje stopnje razvoja ne razume njihovega pomena. – ZPND, 3. odstavek 3. člena.

– Psihično nasilje so ravnanja, s katerimi povzročitelj nasilja pri družinskem članu povzroči strah, ponižanje, občutek manjvrednosti, ogroženosti in druge duševne stiske. – ZPND, 4. odstavek 3. člena.

– Ekonomsko nasilje je neupravičeno nadzorovanje ali omejevanje družinskega člana pri razpolaganju z dohodki oziroma upravljanju s premoženjem, s katerim družinski član samostojno razpolaga oziroma upravlja ali neupravičeno omejevanje razpolaganja oziroma upravljanja s skupnim premoženjem družinskih članov. – ZPND, 5. odstavek 3. člena.

– Zanemarjanje je oblika nasilja, kadar oseba opušča dolžno skrb za družinskega člana, ki jo potrebuje zaradi bolezni, invalidnosti, starosti ali drugih osebnih okoliščin. – ZPND, 6. odstavek 3. člena.

– Otrok je žrtev nasilja tudi, če ni neposredno izpostavljen nasilnim dejanjem, ampak je prisoten pri izvajanju nasilja nad drugim družinskim članom, in če živi v okolju, kjer en družinski član izvaja takšno nasilje nad drugim družinskim članom. – ZPND, 2. odstavek 4. člena.